//
A
A+
A++
A
A

Projekty dofinansowane ze środków UE

Logotypy zadania "Zielona energia w gminie Mielnik – cz. II"

Pełna nazwa zadania: Zielone technologie w gospodarstwach domowych - wymiana pokrycia dachowego z azbestu na terenie gminy Mielnik

Program dofinansowania: Źródłem współfinansowania realizacji projektu jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Status: 07.07.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt jest w trakcie realizacji

Wartość projektu: 76 762,08 PLN

Wartość dofinansowania: 60 414,60 PLN

Procent dofinansowania: 85 %

Krótki opis projektu: Przedmiotem inwestycji jest wymiana pokrycia dachowego z azbestu, polegającą na zwiększeniu masowego wycofywania z użytkowania oraz właściwą utylizację wyrobów zawierających azbest, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Działania objęte projektem będą polegały na specjalistycznej zbiórce, transporcie, przechowywaniu oraz unieszkodliwianiu azbestu (w ilości 118,46 Mg) z terenu Gminy Mielnik, która częściowo znajduje się w obszarze chronionym przyrody.

Termin realizacji projektu przewidziano do listopada 2021 r.

Logotypy zadania "Zielona energia w gminie Mielnik – cz. II"

Pełna nazwa zadania: Zielona energia w gminie Mielnik – instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców

Program dofinansowania: Źródłem współfinansowania realizacji projektu jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Status: 12.03.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt jest w trakcie realizacji

Wartość projektu: 1 999 460,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1 399 622,00 PLN

Procent dofinansowania: 70 %

Krótki opis projektu: Celem głównym projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę 111 mikroinstalacji (panele fotowoltaiczne) wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach domowych na terenie gminy Mielnik od 2022 r.
Łączna moc zainstalowanych urządzeń w ramach projektu wyniesie 328,41 kWp. Planuje się iż, w wyniku realizacji projektu produkcja roczna energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (fotowoltaika) wyniesie łącznie 311,98 MWhe. Poprawa jakości powietrza uzyskana będzie dzięki unikniętej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku zamiany źródła energii pokrywającego potrzeby wskazanych budynków mieszkalnych w gminie Mielnik. Przedmiotowy projekt zakłada roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wyniku realizacji projektu w wysokości ponad 253,33 ton równoważnika CO2. Przedsięwzięcie pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska i zdrowia ludzi wywołując efekt ekologiczny w postaci redukcji: CO2, SO2, Nox, pyłów PM 2.5 oraz PM 10.

Termin realizacji projektu przewidziano do kwietnia 2022 r.

Logotypy zadania "Zielona energia w gminie Mielnik – cz. II"

Pełna nazwa zadania: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno-sportowe oraz wypoczynkowe

Program dofinansowania: Źródłem współfinansowania realizacji projektu jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Status: 10.06.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt jest w trakcie realizacji

Wartość projektu: 593 341,19 PLN

Wartość dofinansowania: 392 123,11 PLN

Procent dofinansowania: 78,25 %

Krótki opis projektu: Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja terenu po byłym przedszkolu w Mielniku. W wyniku przeprowadzonej rewitalizacji powstanie nowa, ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjno-sportowa. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją będzie wynosiła 0,58 ha. Przewiduje się, iż liczba osób korzystających z przestrzeni na zrewitalizowanych obszarach będzie stanowić 2319 os. (wszyscy mieszkańcy Gminy).

Termin realizacji projektu przewidziano do kwietnia 2022 r.

Logotyp zadania "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego"

Pełna nazwa zadania: Nowe usługi społeczne w tym utworzenie Dziennego Domu Pomocy w gminie Mielnik

Program dofinansowania: Źródłem współfinansowania realizacji projektu jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych Poddziałanie, 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Status: 29 września 2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt jest w trakcie realizacji

Wartość projektu: 1 603 075,29 PLN

Wartość dofinansowania: 1 513 513,20 PLN

Procent dofinansowania: 95 % (UE oraz budżet państwa)

Krótki opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych w społeczności lokalnej dla 20 os. (15K,5M) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i osób z niepełnosprawnościami, wsparcie 2 opiekunów faktycznych (1K,1M) oraz poprawa dostępu do instrumentów wsparcia dla 4 rodzin (w tym 12 os., 7K,5M) w samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych i rozwijaniu umiejętności opiekuńczo - wychowawczych poprzez realizację usług społecznych w okresie IX.2021-VIII.2023 na terenie gm. Mielnik (pow. siemiatycki, w. podlaskie). W celu realizacji celu planowane jest podjęcie następujących zadań: zad. 1- Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami oraz działań wspierających opiekunów faktycznych, zad. 2- Świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych, zad. 3-Wsparcie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zad. 4-Utworzenie Dziennego Domu Pomocy, zad. 5-Bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy.

Termin realizacji projektu przewidziano do sierpnia 2023.

Logotyp zadania "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego"

Gmina Mielnik realizuje projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Projekt został przygotowany do realizacji w partnerstwie Województwa Podlaskiego/ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z 20 jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach, w nauczaniu przedmiotowym, a w konsekwencji - także w życiu codziennym.
Realizacja projektu zakłada 3 rodzaje działań:

 • szkolenie nauczycieli - TIK w nauczaniu przedmiotów humanistycznych, TIK w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, Prowadzenie zajęć z zakresu robotyki i programowania,
 • zakup sprzętu - mobilne pracownie TIK wraz z robotami edukacyjnymi,
 • zajęcia dodatkowe dla dzieci - TIK dla mniej zaawanswanych, TIK dla bardziej zaawansowanych, Robotyka i programowanie.
 1. Szkolenie nauczycieli – realizowane w 3 blokach tematycznych:
  • technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych,
  • technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
  • prowadzenie zajęć z zakresu robotyki i programowania.
 2. Zakup sprzętu – każda szkoła otrzyma mobilną pracownię TIK wyposażoną w komputery przenośne i/lub tablety, niezbędne oprogramowanie, system do prezentacji (tablica interaktywna z rzutnikiem, monitor interaktywny lub rzutnik z ekranem projekcyjnym) oraz roboty edukacyjne.
 3. Zajęcia dodatkowe dla uczniów – na zakupionym sprzęcie w każdej szkole prowadzone będą zajęcia dodatkowe w 3 grupach: technologie informacyjno-komunikacyjne dla mniej zaawansowanych, technologie informacyjno-komunikacyjne dla bardziej zaawansowanych oraz zajęcia z robotyki i programowania.

Efekty:

 • realizacja 720 godzin kursów dla nauczycieli,
 • uczestnictwo w szkoleniach 180 nauczycieli (niepowtarzalne nazwiska), w tym:
  • 135 nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotów humanistycznych,
  • 60 nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
  • 75 nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć z robotyki i programowania, (nauczyciel może wziąć udział w każdym z bloków tematycznych)
 • zakup wyposażenia do 20 pracowni mobilnych, do 20 szkół objętych projektem, w tym m.in.: 467 komputerów przenośnych, 65 tabletów, 20 zestawów do prezentacji (monitor interaktywny, zestaw interaktywny lub ekran projekcyjny z rzutnikiem) i 235 robotów edukacyjnych z akcesoriami,
 • realizacja 1 440 godzin zajęć dodatkowych z zakresu TIK oraz robotyki i programowania,
 • objęcie minimum 547 uczniów zajęciami dodatkowymi z zakresu TIK oraz robotyki i programowania.

Planowany okres realizacji: 08.2020 – 06.2021
Wartość projektu: 3 541 364,16 zł
Wartość dofinansowania: 3 186 919,66 zł (89,99%)
Wartość wkładu własnego Partnerów: 354 444,50 zł (10,01%)

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk