//
A
A+
A++
A
A

boots

Wójt Gminy Mielnik ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Mielnik na 2013 rok.

 

I. Warunki ubiegania się o dotację.

O dotację na zadania w zakresie rozwoju sportu z budżetu gminy mogą ubiegać się kluby sportowe, które:

- działają na obszarze Gminy Mielnik,

- nie działają w celu osiągnięcia zysku,

- uczestniczą we współzawodnictwie sportowym,

- prowadzą systematycznie szkolenie dzieci i młodzieży,

- dysponują odpowiednią bazą i kadrą szkoleniową.

II. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotację oraz tytuły kosztów na które może być przeznaczona dotacja.

1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu wynosi: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

2. Dotacje zostaną wypłacone w formie przekazania klubowi sportowemu środków na poczet poniesienia kosztów projektu wyłonionego w drodze procedury naboru wniosków.

3. Środki uzyskane z dotacji na realizację projektu mogą być przeznaczone na dofinansowanie wydatków z tytułu:

– realizacji programów szkolenia sportowego,

– zakup sprzętu sportowego,

– pokrycia kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach czy imprezach sportowych,

– pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkoleniowych,

– stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

III. Termin i miejsce składania wniosków:

1. Termin składania wniosków o dotację upływa 22 lipca 2013 roku o godz. 15.30.

2. Klub sportowy występujący o przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu przedstawia swoją ofertę na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały            Nr V/18/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielnik.

3. Formularz wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy Mielnik- pokój nr 4, na stronie internetowej www.mielnik.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielnik.

4. Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie następujących dokumentów:

– aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,

– sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,

– statut.

5. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór wniosków- rozwój sportu”, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Mielnik (pokój nr 20) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby Urzędu.

6. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

7. Złożenie wniosku o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8. W przypadku braków we wniosku lub załączników wnioskodawca jest informowany o tym fakcie i ma możliwość uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie.

IV. Tryb rozpatrywania wniosków:

1. Decyzję w sprawie przyznania klubom sportowym dotacji podejmuje Wójt Gminy Mielnik po uprzednim rozpatrzeniu i zaopiniowaniu złożonych wniosków przez specjalną Komisję.

2. Decyzja Wójta Gminy Mielnik jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.

3. Rozliczenie dotacji zostanie przedstawione na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr V/18/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielnik, a termin rozliczenia dotacji określi zawarta umowa.

4. O przyznanych dotacjach powiadamia się niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz podaje się do publicznej wiadomości.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 85 6565867.Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk