Drukuj
old2 Odsłony: 6341

bootsWójt Gminy Mielnik ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Mielnik na 2013 rok.

 

I. Warunki ubiegania się o dotację.

O dotację na zadania w zakresie rozwoju sportu z budżetu gminy mogą ubiegać się kluby sportowe, które:

II. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotację oraz tytuły kosztów na które może być przeznaczona dotacja.

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu wynosi: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)
 2. Dotacje zostaną wypłacone w formie przekazania klubowi sportowemu środków na poczet poniesienia kosztów projektu wyłonionego w drodze procedury naboru wniosków.
 3. Środki uzyskane z dotacji na realizację projektu mogą być przeznaczone na dofinansowanie wydatków z tytułu:
  • realizacji programów szkolenia sportowego,
  • zakup sprzętu sportowego,
  • pokrycia kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach czy imprezach sportowych,
  • pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkoleniowych,
  • stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

III. Termin i miejsce składania wniosków:

 1. Termin składania wniosków o dotację upływa 30 stycznia 2013 roku o godz. 15.30.
 2. Klub sportowy występujący o przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu przedstawia swoją ofertę na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały            Nr V/18/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielnik.
 3. Formularz wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy Mielnik- pokój nr 4, na stronie internetowej www.mielnik.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielnik.
 4. Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie następujących dokumentów:
  • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,
  • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
  • statut.
 5. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór wniosków- rozwój sportu”, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Mielnik (pokój nr 20) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik.
  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby Urzędu.
 6. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 7. Złożenie wniosku o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 8. W przypadku braków we wniosku lub załączników wnioskodawca jest informowany o tym fakcie i ma możliwość uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie.

IV. Tryb rozpatrywania wniosków:

 1. Decyzję w sprawie przyznania klubom sportowym dotacji podejmuje Wójt Gminy Mielnik po uprzednim rozpatrzeniu i zaopiniowaniu złożonych wniosków przez specjalną Komisję.
 2. Decyzja Wójta Gminy Mielnik jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
 3. Rozliczenie dotacji zostanie przedstawione na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr V/18/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielnik, a termin rozliczenia dotacji określi zawarta umowa.
 4. O przyznanych dotacjach powiadamia się niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz podaje się do publicznej wiadomości.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 85 6565867

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information