//
A
A+
A++
A
A

podreczniki 125WÓJT GMINY MIELNIK, ZARZĄDZENIEM NR 146/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników ustala do 06.09.2012 roku termin składania wniosków dotyczących udzielania pomocy finansowej uczniom w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku, objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2012r. - „Wyprawka szkolna” (dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013 w klasach I-IV szkół podstawowych oraz dla uczniów wymienionych w § 2, ust. 2 rozporządzenia - dotyczy szkół podstawowych i gimnazjum).

Wnioski mogą składać:

1) rodzice uczniów klas II-IV szkoły podstawowej z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł (nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej),

2) rodzice uczniów klas II-IV szkoły podstawowej z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł (nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - przepis obowiązywać będzie od 01.10.2012 r.),

3) rodzice uczniów klas I szkoły podstawowej z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych czyli 504 zł,

4) rodzice uczniów klas I szkoły podstawowej z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych czyli 539 zł (planowana zmiana – przepis obowiązywać ma od 01.11.2012 r.).

5) rodzice uczniów klas II-IV szkół podstawowych z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej,

6) rodzice uczniów szkół podstawowych i gimnazjum:

a.    słabowidzących,

b.    niesłyszących,

c.    z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

d. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych i gimnazjów niezależnie od kryterium dochodowego. 

Wnioski złożone przez rodziców uczniów, których kryteria dochodowe spełnią przesłanki z pkt. 2) i 4) akceptowane będą po wejściu w życie przepisów (odpowiednio po 01.10.2012 i 01.11.2012 r.) zmieniających dotychczasowe kryteria.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego. W przypadku ucznia klasy I szkoły podstawowej, można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego. W przypadku rodzin ubiegających się o pomoc z kryterium pozadochodowego do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

Formularz wniosku dostępny jest w szkole.

Rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników.

1) Zwrotu kosztów zakupu podręczników dokona dyrektor szkoły, po przedłożeniu dowodu zakupu.

2) W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku oświadczenia o zakupie podręczników należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

3) W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszty zakupu podręczników są zwracane po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Podmiot dokonujący zakupu podręczników wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników nastąpi do dnia 15 listopada 2012 r.

Jaką wysokość dofinansowania do podręczników można otrzymać?

Wysokość pomocy nie może przekroczyć kwot:

  • 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
  • 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
  • 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum

 

Załączniki:

  • Druk nr 1: pdf
  • Druk nr 2: pdf

 

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk