//
A
A+
A++
A
A

Mielnik, dnia 24.02.2016 r.

Program „Rodzina 500 +" na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) będzie realizowany w gminie Mielnik przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku.

Celem programu jest pomoc w wychowywaniu dzieci, a także odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w kraju.

O świadczenie wychowawcze można się ubiegać ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

Wnioski na w/w świadczenie będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielniku, ul. Piaskowa 38 (piwnica – pokój księgowości i świadczeń rodzinnych). Pierwszy okres dotyczący ustawy 500+ będzie trwał od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres jest rok 2014. Jest to ważne dla tych osób, które będą starały się o w/w świadczenie na pierwsze dziecko, które jest uzależnione od sytuacji dochodowej rodziny.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. (dz.U. z 2016 poz 195) określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.
Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
  1. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  2. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
  3. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy to tych cudzoziemców, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
  4. posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje wyżej wymienionym osobom (obywatelom polskim i cudzoziemcom), jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 i ust. 4 ustawy świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie prze­kracza kwoty 1 200,00 zł. Świadczenie wychowawcze przysługuje w kwocie 500,00 zł na dziecko i jest podzielne. Oznacza to, że świadczenie przysługujące za niepełny miesiąc, np. w związku z osiągnięciem pełnoletności lub urodzeniem dziecka ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy pierwsze dziecko - oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia. W związku z czym świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 rok życia. Jednak do składu rodziny, jeżeli wnioskodawca ubiega się o świadczenie na pierwsze dziecko (jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia) do składu rodziny może podać dzieci powyżej 18 roku życia zamieszkujące wspólnie i pozostające na utrzymaniu w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567 oraz z 2015 r. poz. 1240 i 1359); do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Potrzebne dokumenty:

Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia nie trzeba dołączać do wniosku żadnych dokumentów. W takim przypadku świadczenie nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego i należy wypełnić jedynie wniosek (do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielniku).
Wyjątkiem jest, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie o tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

 1. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 2. prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
 3. orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 4. inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko lub jedyne dziecko do ukończenia 18 roku życia (czyli w przypadku kiedy jest konieczne ustalenie sytuacji dochodowej rodziny) należy wypełnić:
Wniosek o świadczenie wychowawcze (do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielniku);

 1. oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny (dochody nieopodatkowane) zał. Nr 2 i oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (zał. Nr 4)
 2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
  1. wysokości dochodu,
  2. wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
  3. wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  4. wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
  5. wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

(ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa – oświadczenie w tej sprawie określa Załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze);
W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu - dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Część dokumentów np.

 1. informacji o dochodzie opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny,
 2. informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek (uwaga: w przypadku informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze dołącza do wniosku oświadczenie albo zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),
 3. informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Organ właściwy prowadzący postępowanie administracyjne dotyczące przyznania w/w świadczenia pozyskuje samodzielnie.

Postępowanie w sprawach o świadczenie wychowawcze

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mogą być składane drogą elektroniczną przede wszystkim za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (czyli przy pomocy Platformy Informacyjno - Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mpips.gov.pl/ czyli za pośrednictwem tzw. emp@atii). Droga ta umożliwia przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego drogą elektroniczną.

Ponadto ustawa przewiduje również całkowicie nowe rozwiązanie, zgodnie z którym, wnioski i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, mogą być składane także za pomocą systemu teleinformatycznego:

 1. udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (czyli przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych – PUE) – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej;
 2. banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej;

Terminy składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia wychowawczego

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem.
Natomiast rozpatrzenie przez organ właściwy wniosku złożonego w ww. terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r., zastosowanie mają podstawowe przepisy art. 18 i 21 ustawy, zgodnie z którymi prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku (tj. bez wyrównania od 1 kwietnia 2016 r.).

Reasumując, pierwszy okres zasiłkowy będzie trwał od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 r.

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w wybrany przez zainteresowanego sposób:

 1. na rachunek bankowy lub
 2. w kasie Banku Spółdzielczego w Hajnówce / Oddział w Mielniku.

Więcej informacji na temat programu „Rodzina 500+" na stronie internetowej: http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Program+Rodzina+500+plus/default.html

Dodatkowe informacje dotyczące świadczenia wychowawczego można uzyskać również w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku lub telefonicznie pod nr 85 73 53 284 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30.

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861

fax 85 65 77 121

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk