//
A
A+
A++
A
A

Projekty realizowane

Logotyp zadania "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego"

Gmina Mielnik realizuje projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Projekt został przygotowany do realizacji w partnerstwie Województwa Podlaskiego/ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z 20 jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach, w nauczaniu przedmiotowym, a w konsekwencji - także w życiu codziennym.
Realizacja projektu zakłada 3 rodzaje działań:

 • szkolenie nauczycieli - TIK w nauczaniu przedmiotów humanistycznych, TIK w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, Prowadzenie zajęć z zakresu robotyki i programowania,
 • zakup sprzętu - mobilne pracownie TIK wraz z robotami edukacyjnymi,
 • zajęcia dodatkowe dla dzieci - TIK dla mniej zaawanswanych, TIK dla bardziej zaawansowanych, Robotyka i programowanie.
 1. Szkolenie nauczycieli – realizowane w 3 blokach tematycznych:
  • technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych,
  • technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
  • prowadzenie zajęć z zakresu robotyki i programowania.
 2. Zakup sprzętu – każda szkoła otrzyma mobilną pracownię TIK wyposażoną w komputery przenośne i/lub tablety, niezbędne oprogramowanie, system do prezentacji (tablica interaktywna z rzutnikiem, monitor interaktywny lub rzutnik z ekranem projekcyjnym) oraz roboty edukacyjne.
 3. Zajęcia dodatkowe dla uczniów – na zakupionym sprzęcie w każdej szkole prowadzone będą zajęcia dodatkowe w 3 grupach: technologie informacyjno-komunikacyjne dla mniej zaawansowanych, technologie informacyjno-komunikacyjne dla bardziej zaawansowanych oraz zajęcia z robotyki i programowania.

Efekty:

 • realizacja 720 godzin kursów dla nauczycieli,
 • uczestnictwo w szkoleniach 180 nauczycieli (niepowtarzalne nazwiska), w tym:
  • 135 nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotów humanistycznych,
  • 60 nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
  • 75 nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć z robotyki i programowania, (nauczyciel może wziąć udział w każdym z bloków tematycznych)
 • zakup wyposażenia do 20 pracowni mobilnych, do 20 szkół objętych projektem, w tym m.in.: 467 komputerów przenośnych, 65 tabletów, 20 zestawów do prezentacji (monitor interaktywny, zestaw interaktywny lub ekran projekcyjny z rzutnikiem) i 235 robotów edukacyjnych z akcesoriami,
 • realizacja 1 440 godzin zajęć dodatkowych z zakresu TIK oraz robotyki i programowania,
 • objęcie minimum 547 uczniów zajęciami dodatkowymi z zakresu TIK oraz robotyki i programowania.

Planowany okres realizacji: 08.2020 – 06.2021
Wartość projektu: 3 541 364,16 zł
Wartość dofinansowania: 3 186 919,66 zł (89,99%)
Wartość wkładu własnego Partnerów: 354 444,50 zł (10,01%)

Logotypy projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Gmina Mielnik realizuje projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wysokość otrzymanego grantu to 44 100 zł.

Celem projektu jest umożliwienie zdalnego kształcenia nauczycielom i uczniom niemającym warunków technicznych do uczestnictwa w nim.

Realizacja projektu polega na nabyciu sprzętu komputerowego i przekazaniu go uczniom w celu umożliwienia prowadzenia zdalnego kształcenia.

W ramach otrzymanego grantu zakupiono 12 laptopów, 12 pakietów programu office, 12 myszek i 12 słuchawek z mikrofonem. Zakupiony sprzęt został przekazany do Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku w celu użyczenia uczniom, by umożliwić zdalną naukę.

 

Logotypy projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Gmina Mielnik realizuje projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wysokość otrzymanego grantu to 44 960 zł.

Realizacja projektu polega na nabyciu sprzętu komputerowego i przekazaniu go uczniom w celu umożliwienia prowadzenia zdalnego kształcenia.

Realizacja projektu polega na nabyciu sprzętu komputerowego i przekazaniu go uczniom oraz nauczycielom w celu umożliwienia prowadzenia zdalnego kształcenia.

W ramach otrzymanego grantu zakupiono 12 laptopów oraz 20 routerów. Zakupiony sprzęt został przekazany do Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku w celu użyczenia uczniom, by umożliwić zdalną naukę.

 

Logotypy zadania "Zielona energia w gminie Mielnik – cz. II"

 • Pełna nazwa zadania: Zielona energia w gminie Mielnik – cz. II
 • Program dofinansowania: Źródłem współfinansowania realizacji projektu jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
 • Status: 10.03.2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt jest w trakcie realizacji
 • Wartość projektu: 553 308,37 PLN
 • Wartość dofinansowania: 214 708,64 PLN
 • Procent dofinansowania: 75 %
 • Krótki opis projektu: Strategicznym celem niniejszego projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego (powietrza) na terenie gminy, poprzez rozwój wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Realizacja celu przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń powietrza wskutek zmniejszenia emisji CO2, pyłów PM2,5 i PM 10 i in. Celem ogólnym projektu jest wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii wykorzystującej energię słoneczną, poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na potrzeby własne 2 budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielnik. Przedsięwzięcie obejmuje:
  1. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 29,64 kW na gruncie na potrzeby budynku Urzędu Gminy Mielnik
  2. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 30,78 kW na gruncie na potrzeby budynku Przedszkola w Mielniku
 • Termin realizacji projektu przewidziano do września 2020 r.

Logotypy zadania "Ochrona i promocja bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w gminie Mielnik"

 • Pełna nazwa zadania: Ochrona i promocja bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w gminie Mielnik
 • Program dofinansowania: Źródłem współfinansowania realizacji projektu jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu
 • Status: 11 września 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie, projekt jest w trakcie realizacji
 • Wartość projektu:1 991 019,41 PLN
 • Wartość dofinansowania: 1 692 366,49 PLN
 • Procent dofinansowania: 85 % (Unia Europejska)
 • Krótki opis projektu: Projekt nr WND-RPPD.06.03.00-20-0017/19. Celem projektu jest promocja ochrony unikatowej bioróżnorodności i roślinności kserotermicznej występującej na terenach obszarów chronionych położonych w gminie Mielnik – Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Głogi” oraz Góry Rowskiej w oparciu o atrakcyjną infrastrukturę wykorzystującą naturalne zasoby przyrodnicze.
  Na obszarach objętych projektem występują jedne z nielicznych siedlisk muraw kserotermicznych w Polsce, które są roślinnością charakterystyczną dla klimatu zwrotnikowego. Promocja ochrony bioróżnorodności będzie odbywać się za pomocą powstałej w ramach projektu infrastruktury o funkcjach edukacyjno- poznawczych zlokalizowanej na obszarach chronionych.
  W ramach realizacji projektu przewidziano:
  1. Budowę ścieżek edukacyjno- poznawczych na terenie Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowym „Głogi”. Na terenie Zespołu Przyrodniczo- Krajobrazowego „Głogi” zaplanowano budowę ścieżek terenowych o długości 3500 m. Ścieżki zostaną wyposażone w elementy małej architektury oraz tablice edukacyjne, które będą miały na celu upowszechnienie wiedzy na temat unikatowej bioróżnorodności występującej na terenie Zespołu.
   W trakcie realizacji projektu teren zostanie poddany oczyszczaniu pielęgnacyjnemu w celu wyeksponowania muraw kserotermicznych które w głównej mierze stanowią o wyjątkowości Zespołu oraz stworzenia odpowiednich warunków do ich dalszego rozwoju.
  2. Wykonanie platform widokowych na Górze Rowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu (lokalizacja na Obszarze Chronionego Krajobrazu "Dolina Bugu"). Na szczycie góry zaplanowano budowę dwóch platform widokowych. Niżej usytuowana platforma będzie wyposażona w lunetę, dzięki której możliwa będzie obserwacja terenów położonych w dolinie Bugu, obszarów Natura 2000 czy kopalni kredy. Na terenie Góry Rowskiej wyznaczone zostanie również specjalne miejsce dla większych grup, w którym odbywać się będą mogły np. lekcje przyrodnicze. Teren otaczający górę wyposażony w małą architekturę oraz pomoce dydaktyczne (tj. ławki, stoliki, tablice edukacyjne).
 • Termin realizacji projektu przewidziano do września 2020.

Kontakt

Budynek Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

E-mail: gmina@mielnik.com.pl

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Mielnik

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

E-mail: it@mielnik.com.pl

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk